Кропивницький. Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №65 "Лукомор'я"

 

http://dnz65.klasna.com

Батьківський комітет інформує за використані кошти

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

на загальних батьківських зборах

Протокол від  27.10.2015 р.  №  1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач СДНЗ № 65 «Лукомор’я»

В.Бондаренко

 

Положення

про Батьківський комітет

санаторного дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) № 65 «Лукомор’я»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Положення про батьківській комітет санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65 «Лукомор’я»  розроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2011року № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу».

1.2.  Положення про батьківський комітет «Санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65 «Лукомор’я»» визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом.

1.3.  Комітети є добровільним формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їхнього навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі.

1.4.  У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом «Санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 65 «Лукомор’я»», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти і міжнародного законодавства прав дитини.

1.5.  Рішення про заснування батьківського комітету дошкільного навчального закладу та відповідно кожної групи ухвалюється на загальних зборах батьків відповідних груп та дошкільного навчального закладу.

1.6.  Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва дошкільного навчального закладу.

1.7.  Припинення діяльності батьківського комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ІПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.  Метою діяльності Комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування дошкільного навчального закладу, у відповідних держав­них, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2.  Основними завданнями діяльності Комітету є сприяння створенню умов для:

•  формування та розвитку особистості дитини та її суспільної свідомості;

•   виховання у дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури народів, які проживають в Україні;

•  збереження життя і здоров'я дітей;

•  формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

•   здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованих дітей;

•   всебічного зміцнення зв'язків між родинами, дошкільним навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

•  залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

•  сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу;

•  організація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

•   вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

•      законність,

•      гласність,

•      колегіальність,

•      толерантність,

•      виборність;

• організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

3.1.  Комітет дошкільного навчального закладу (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені.

Комітет дошкільного навчального закладу (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дошкільного навчального закладу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень Комітету визначаються зборами батьків закладу (групи).

3.2.  Збори батьків дошкільного навчального закладу (групи) проводяться за рішенням комітету закладу (групи) не рідше двох разів на рік.

3.3.  Кількісний склад комітету закладу, строк  його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається  голова, його заступник та секретар.

3.4.  Комітет дошкільного навчального закладу (групи) у разі потреби може скликати збори батьків дошкільного навчального закладу. Правочинний склад зборів становить не менше ніж дві третини від загальної кількості дітей у дошкільному навчальному закладі (групі). Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дошкільного навчального закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків груп, яких стосуються ці питання. У цьому разі рішення ухвалюється з урахуванням рішень зборів батьків груп на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп.

3.5.  Рішення зборів батьків, комітету доводиться до відома батьків, керівництва дошкільного навчального закладу, а за потреби і відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.6.  Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.7.  У разі, коли член Комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.8.  Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи дошкільного навчального закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів груп, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.9.  При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету дошкільного навчального закладу питання вирішуються органом управління освітою або радою закладу; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом або радою дошкільного навчального закладу.

3.10.  Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз па рік - у день виборів нового складу комітетів.

3.11.  Комітет веде протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕТУ

4.1.  Комітет дошкільного навчального закладу (групи) має право:

•  брати участь в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах; встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги дошкільному навчальному закладові, захисту здоров'я і життя дітей, навчальної та виховної роботи, організації підвезення та харчування дітей, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у дошкільному навчальному закладі;

•  вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) дошкільного навчального закладу пропозиції щодо змін типу дошкільного навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом дошкільного навчального закладу в місячний термін, і результати розгляду доведені до відома батьків;

•  звертатися до завідувача, вихователів груп, піклувальної, педагогічної та ради дошкільного навчального закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи дошкільного навчального закладу та з окремих питань, що гуртують батьків;

•  порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

•  за потреби заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи; скликати позачергові батьківські збори (конференції);

•  створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

•  надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги дітям, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності роботи дошкільного навчального закладу й окремих працівників дошкільного навчального закладу (конкурсів, змагань тощо), батьків;

•  сприяти поліпшенню харчування дітей;

•  сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування дошкільного навчального закладу

 

 

 1. Батьківський комітет СДНЗ на 2017-2018 навчальний рік:

 • голова: Смалько А.В., заступник голови Івлєва Т.О.,
 • члени: Тюнік В.Є.,
 •            Кочетова М.Д.
 •            Трофименко А.М.,
 •            Чернишова Г.В.,
 •            Тукало Н.С.,
 •            Січ Я.В.,
 •            Івлєва Т.О.,
 •            Гуйван Я.М.,
 •            Басько А.Д.,
 •            Чекаліна Т.І.